A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch chi bộ tháng 1 năm 2019

    ĐẢNG BỘ PH­ƯỜNG NGÔ MÂY                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM                              Ngô Mây, ngày 2  tháng 1  năm 2019

   Số: 01 /BC-CB                                                 

 

BÁO CÁO

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2018,

Triển khai  nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1/2019

 

I/ BÁO CÁO KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2018:

          Chi bộ đã triển khai thực hiện Nghị quyết và lãnh đạo nhà trường, các đoàn thể cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tháng 12, tập trung vào những  nội dung chủ yếu sau:

          1.Công tác chính trị t­ư t­ưởng và công tác Đảng:

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quán triệt trong đội ngũ về đổi mới căn bản, toàn diện GD (NQ29). Kết luận 1663/BTV tỉnh ủy về tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong đơn vị.

- Tổ chức sinh hoạt chủ điểm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22/12 . 

- Triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Chi bộ và đảng viên quan tâm giúp đỡ quần chúng để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

-  Đã tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2018.

2.Lãnh đạo nhà trường:

- Duy trì tốt sĩ số HS và  tỷ lệ chuyên cần trong từng buổi học.

- Tổ chức Hội thi GVG cấp trường; Tổ chức dự giờ, kiểm tra thu thập minh chứng đánh giá HT, PHT, GV theo chuẩn.

- Tổ chức tốt công tác dự giờ, thao giảng ở tổ.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

- Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn.

3. Công tác  đoàn thể: Các đoàn thể xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc; tăng cường phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

3.1.Công đoàn

- Đã triển khai thực hiện tốt: Quy chế dân chủ trong nhà trường; việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho ĐVLĐ.

- Phối hợp tốt công tác tu bổ,chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên trường.

3.2. Liên đội:

- Phối hợp kiểm tra đôn đốc sĩ số, nề nếp học tập , sinh hoạt của các lớp.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Liên - chi đội năm học 2018-2019.

- Liên đội trường TH Ngô Quyền đã giao lưu và tặng quà cho HS điểm trường Thanh Trung.

II)NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 1/ 2019.

          1.Công tác chính trị t­ư t­ưởng và công tác Đảng:

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quán triệt trong đội ngũ về đổi mới căn bản, toàn diện GD (NQ29). Kết luận 1663/BTV tỉnh ủy về tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong đơn vị.

- Tổ chức sinh hoạt chủ  điểm ngày HS SV Việt Nam.

- Chi bộ và đảng viên tiếp tục quan tâm giúp đỡ quần chúng để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

- Cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

2.Lãnh đạo nhà trường:

-  Đảm bảo sĩ số chuyên cần nhất là tuần trước và sau tết.

- Tổ chức tốt  KTĐK CKI ; thống kê báo cáo chính xác theo mẫu; tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuần CHK I .

-  Tiếp tục dự giờ, kiểm tra thu thập minh chứng đánh giá HT, PHT, GV theo chuẩn.

-  Tổ chức tốt công tác dự giờ, thao giảng ở tổ.

-  Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

-  Tiếp tục chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

3. Công tác  đoàn thể: Các đoàn thể xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc; tăng cường phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

3.1. Công đoàn:

- Triển khai thực hiện tốt: Quy chế dân chủ trong nhà trường; việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho ĐVLĐ trong dịp tết Nguyên đán.

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho ĐVLĐ.

3.2. Liên đội:

 - Phối hợp kiểm tra đôn đốc sĩ số, nề nếp học tập , sinh hoạt của các lớp.

- Duy trì  nề nếp sinh họat Đội – Sao; phối hợp kiểm tra đôn đốc sĩ số, nề nếp học tập, sinh hoạt của các lớp.

- Tham gia giao lưu múa dân vũ theo kế hoạch của các cấp.

III.Tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

  1.Đánh giá về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- CB.GV.NV trong nhà trường  thực hiện tốt việc  thực hiện theo tấm gương kiểm tra, đánh giá và báo cáo chất lượng HS CK1.

2.Tổ chức chuyên đề“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

            - Tăng cường việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM qua các hành động, việc làm, lời nói hằng ngày.

                                                                                                                         Tm. Ban chi ñy

                                                                                                           BÍ THƯ

 

 

                                                                                                                                    Thái Thị Hoa

                                                                                                                         

Các văn bản tuyên truyền trong tháng 1/2019


          1. Lãnh đạo tuyên truyền  Chương trình 51-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”:

2. Tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám của các cấp ủy trong tỉnh; những điểm mới, điểm quan trọng của các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị. Tuyên truyền kết quả sau hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

3. Chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

4. Tin trong tỉnh.

- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

- Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) và 29 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018

5. Tin trong nước
- Một số nét trọng tâm, cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước

ta năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019                                                                                                             

- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

          6. Văn bản mới

Văn bản số 3399/UBND-NNTN triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon" và triển khai Văn bản số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

- Công văn số 3471/UBND-TD tự rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân tại ngành, đơn vị, địa phương mình trong năm 2018; nhận diện rõ các vi phạm, sai sót và tồn tại, nguyên nhân chủ quan và khách quan của các vi phạm để xây dựng kế hoạch khắc phục trong năm 2019

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

 

 

 

Trường tiểu học Lê Văn Tám 

Địa chỉ:  Tổ 1-Ngô Mây

Điện thoại:  3864803

Email:  c1levantam_ktkontum@moet.edu.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi EduPortal

Ghi rõ nguồn EduPortal khi trích thông tin từ website này