A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2019-2020

  LĐLĐ THÀNH PHỐ KON TUM                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM                        

                                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                         

Số:  01     / QĐ-CĐ                                                                                           Ngô Mây, ngày        tháng 9  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

Công đoàn trường TH Lê Văn Tám

                                                    

BAN CHẤP HÀNH CĐ TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM

 

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định công nhận BCH CĐCS;

- Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về  việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở và Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 05/9/2018 của Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum về việc thực hiện thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

- Theo đề nghị của Ban Chấp hành Công đoàn  trường TH Lê Văn Tám,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở.

Điều 2. Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở TH Lê Văn Tám hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, các tổ công đoàn và CBCCVCLĐ Công đoàn trường TH Lê Văn Tám chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c UV BCH, UBKT CĐCS;

- Như Điều 3;

- Lưu.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LĐLĐ THÀNH PHỐ KON TUM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐCS TH LÊ VĂN TÁM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                         

      Ngô Mây, ngày      tháng  9 năm 2019

 

 

QUY CHẾ

Chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở trường TH Lê Văn Tám

(Ban hành kèm Quyết định số     /QĐ-CĐ ngày     /9/ 2019      

của Ban Chấp hành Công đoàn trường TH Lê Văn Tám)

                  

          - Căn cứ vào hướng dẫn số 07/HĐ-LĐLĐ ngày 05/9/2018 của Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum.

          - Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, ban hành quy định về nội dung và phạm vi thu-chi tài chính Công đoàn cơ sở.

         - Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn;

          - Căn cứ thông tư liên tịch số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

          - Căn cứ hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn;

-Căn cứ thông tư liên tịch số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

          - Căn cứ vào chương trình, kế hoạch  nhiệm vụ hoạt động công đoàn .

- Ban Chấp hành Công đoàn trường TH Lê Văn Tám thống nhất quy định một số nội dung thu, chi cho hoạt động của Công đoàn cơ sở cụ thể như sau:

A. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

I. Mục đích xây dựng qui chế:

- Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Ban chấp hành Công đoàn.

- Tạo quyền chủ động cho ĐV trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong Công đoàn, thực hiện sự kiểm soát cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính, thanh tra, kiểm toán qui định.

- Sử dụng tài chính - tài sản đúng mục đích có hiệu quả. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, quan liêu, tạo sự công bằng cho đoàn viên tại đơn vị.

II. Quản lý thu – chi:

- Phải thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, tôn trọng định mức được giao. Nhằm đảm bảo yêu cầu tổ chức các hoạt động công đoàn theo tinh thần tiết kiệm, không tuỳ tiện tăng chi.

- Phải có kế hoạch chi từng quý, quyết toán theo đúng nguyên tắc, chế độ.

- Các khoản thu - chi phải có chứng từ tài chính theo qui định. Thực hiện kiểm tra, báo cáo theo qui định.

B. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ:

I. Nội dung thu tài chính công đoàn cơ sở:

1. Thu kinh phí công đoàn: Căn cứ Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ: Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Thu đoàn phí: Căn cứ Hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn: mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

3. Thu khác: Căn cứ tình hình của đơn vị để đưa vào quy định. Bao gồm:

- Thu do Chính quyền tổ chức thanh lý tài sản có bàn giao quỹ cho CĐ.

- Thu do tiền thưởng tập thể CĐCS.

- Thu từ quỹ tương trợ do đoàn viên nộp hàng tháng.

II. Nội dung, phạm vi chi tài chính Công đoàn cơ sở:

1. Chi phụ cấp cho cán bộ Công đoàn không chuyên trách (30%):

Phụ cấp của cán bộ công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 30% nguồn thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, đối tượng chi và mức chi cụ thể như sau:

 

Đối tượng

Mức chi

- Chủ tịch:

0.2 x mức lương tối thiểu/ tháng

- Ủy viên BCH, kế toán CĐCS:

0.1 x mức lương tối thiểu/ tháng

- Ủy viên Ủy ban kiểm tra:

0.12 x mức lương tối thiểu/ tháng

- Tổ trưởng, thủ quỹ CĐCS:

0.12 x mức lương tối thiểu/ tháng

 

Nếu chi không hết được chuyển sang chi cho các hoạt động khác, trường hợp thiếu, CĐCS phải xem xét giảm đối tượng, mức chi cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.

2. Chi quản lý hành chính (5%):

- Chi Hội nghị tổng kết năm, Đại hội CĐCS:

+ Trang trí, in tài liệu… chi theo thực tế.

+ Tiền nước uống: 15.000đ => 20.000đ/người/ngày.

          - Chi mua văn phòng phẩm, tiếp khách, nước uống, tiền bưu phí…(theo hóa đơn thực tế).

3. Chi hoạt động phong trào (45%):

3.1. Chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động:

- Chi mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động Công đoàn, Tạp chí Bảo hộ Lao động, sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động;… phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở.

- Chi tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội trong CBCCVCLĐ.

- Chi phối hợp tổ chức học văn hoá, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

- Chi thù lao báo cáo viên (kể cả tiền soạn bài): 100.000đ/ngày/báo cáo viên, nước uống cho báo cáo viên: 20.000đ/ngày, và nước uống cho người dự 20.000đ/ngày trong các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật,...do công đoàn cơ sở tổ chức.

- Chi tiền giấy, bút cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường của công đoàn cơ sở.

3.2. Chi về hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao:

- Chi phong trào văn nghệ, thể dục thể thao căn cứ vào kế hoạch đề ra và thực tế phát sinh hợp lý đúng quy định.

- Chi tổ chức cho CBCVVCLĐ thưởng thức các hoạt động VHNT.

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao.

- Chi bồi dưỡng Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do công đoàn cơ sở tổ chức; Chi bồi dưỡng cho vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn, thi đấu thể thao do công đoàn cấp trên tổ chức.

*Chế độ chi Hội thao, Hội thi:

- Chi tiền nước uống cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký: 10.000đ/người/ngày.

- Chi tiền nước uống cho thí sinh, vận động viên: 40.000đ/ngày/đợt thi.

- Chi bồi dưỡng Ban Giám khảo, Ban Tổ chức, thư ký, trọng tài, giám sát: 40.000 => 70.000đ/ngày/người.

* Nếu chọn đội thi tham gia thi Công đoàn cấp trên:

- Chi bồi dưỡng: 15.000 =>20.000đ/ngày/người (trong thời gian tập luyện trước khi thi tối đa 7 => 10 ngày).

- Chi tiền nước uống: 10.000đ/ngày/người (kể cả thời gian tập dợt và thi).

3.3. Chi khen thưởng:

- LĐLĐ TP khen: cá nhân : 260.000đ/ người; 520.000đ/ tổ

- CĐCS khen: 100.000đ/ người

- Chi khen thưởng hoạt động hội thi, hội diễn, thi đấu thể thao.

 

Giải thưởng

Tập thể

Cá nhân

Giải nhất:

200.000đ

150.000đ

Giải nhì:

180.000đ

120.000đ

Giải ba:

120.000đ

100.000đ

Giải KK:

100.000đ

70.000đ

- Chi hỗ trợ ĐVLĐ tham gia các hội thi GVG, đồ dùng DH, SKKN cấp trên tổ chức từ 100.000đ đên 150.000đ/ người.

3.4. Chi phối hợp tổ chức các hoạt động:

- Chi phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động thi đua; chi bồi dưỡng ban tổ chức, thí sinh của công đoàn tham gia hội thi do công đoàn cơ sở tổ chức; Bồi dưỡng thí sinh tham gia hội thi do công đoàn cấp trên tổ chức (mức chi theo qui định trên).

- Chi Tết Nguyên đán từ 200.000đ đến 300.000đ/ người.

Chi tổ chức họp mặt kỷ niệm các ngày lễ lớn 8/3, 20/10, 20/11…, mức chi 100.000đ => 150.000đ/người.

- Chi phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, tết trung thu cho con CBCCVCLĐ của công đoàn cơ sở, mức chi từ 50.000đ => 80.000đ/em.

- Chi khen thưởng, động viên con CBCCVCLĐ học giỏi, đạt giải trong các kỳ thi trong nước và quốc tế và thưởng con ĐVLĐ hoàn thành bậc THPT, mức chi từ 100.000đ => 200.000đ/em.

3.5. Chi phối hợp tổ chức cho CBCCVCLĐ đi tham quan, du lịch (tối đa 10% tổng thu kinh phí và đoàn phí CĐCS được sử dụng).

  4. Chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn ( 15% - 20%):

- Chi thăm hỏi CBCCVCLĐ ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (bố, mẹ bên vợ, bên chồng; vợ, chồng, con): mức chi 200.000đ/người/lần; Chi phúng viếng: 300.000đ (không bao gồm tiền hương, hoa) và việc hỉ (cưới) của đoàn viên công đoàn: 200.000đ/người/lần.

- Chi trợ cấp khó khăn cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, hoạn nạn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, bệnh tật hiểm nghèo, hoả hoạn gây tổn thất về sức khoẻ, tài sản: 500.000đ /người/lần. Ngoài ra trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Công đoàn quyết định.

  5. Chi khác:

- Nếu có sẽ do Ban Chấp hành CĐCS xem xét quyết định tùy thuộc vào nguồn kinh phí hoạt động của CĐCS và thực tế phát sinh.

C. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chấp hành công đoàn phải làm tốt công tác quản lý và kiểm tra, bảo đảm cho từng cán bộ công chức nắm vững, thực hiện tốt tinh thần quy chế này và nhận thức được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm và quyền lợi của từng cá nhân.

          - Giao Ban Chấp hành công đoàn theo dõi việc thực hiện và tham mưu cho Lãnh đạo công đoàn về thực hiện các chế độ chi tiêu.

          - Định kỳ hàng năm, Kế toán công đoàn báo cáo công khai tài chính với Lãnh đạo công đoàn và CBCC để biết.

          - Khi có thay đổi của Công đoàn cấp trên, Ban chấp hành công đoàn sẽ điều chỉnh chế độ chi tiêu hành chính mới từ khi quy định mới có hiệu lực thi hành và sẽ lấy ý kiến tập thể đoàn viên công đoàn để điều chỉnh cho phù hợp.

          - Khi Nhà nước có thay đổi những quy định về mức lương tối thiểu chung, Ban chấp hành công đoàn sẽ thực hiện theo quy định mới từ khi quy định của Nhà nước có hiệu lực thi hành. 

          - Chứng từ thanh toán phải đầy đủ giấy đề nghị, chứng từ, hóa đơn phải xác nhận của lãnh đạo công đoàn.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa hợp lý nên kịp thời báo cáo Lãnh đạo công đoàn xem xét, giải quyết.

- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                     TM/ BAN CHẤP HÀNH CĐ

*Nơi nhận:                                                                          CHỦ TỊCH

- Chi bộ (để B/C);

- BCH (phối hợp);

- Tài vụ (thực hiện);

- Tổ CĐ (thực hiện);

- Lưu CĐ.

                                                                                                                         


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

 

 

 

Trường tiểu học Lê Văn Tám 

Địa chỉ:  Tổ 1-Ngô Mây

Điện thoại:  3864803

Email:  c1levantam_ktkontum@moet.edu.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi ViettelStudy.vn

Ghi rõ nguồn ViettelStudy.vn khi trích thông tin từ website này